The Gills
Tạp chí kiến trúc Tháng 3/2015

The Gills

Nhấn vào đây để liên kết đến bài viết tạp chí kiến trúc

Architects: Cong Sinh Architects
Location: District 7, Ho Chi Minh, Vietnam
Architect In Charge: Vo Quang Thi
Project Architects: Vo Quang Thi, Nguyen Thi Nha Van, Nguyen Phuc Bao Thang. Nguyen Nhat Anh
Contractor: Thanh An Interior & Construction Co.,Ltd
Area: 261.0 sqm
Year: 2014
Photographs: Hiroyuki Oki

Pinterest
                         
Click vào hình để phóng lớn